Botschaften von Brunei, Botschaft von Deutschland in Brunei

Botschaft von Brunei Darussalam
Kronenstraße 55
10117 Berlin
Tel.: 030/20 60 76-0
Fax: 030/20 60 76-66
E-Mail: bruneiembassy@hotmail.com

Embassy of the Federal Republic of Germany
(49-50 Jalan Sultan)
P.O.Box 3050
Bandar Seri Begawan 1930
Brunei Darussalam
Tel.: 00673-2/22 55 47
Fax: 00673-2/22 55 83